Inför starten av ombyggnaden av källarlokaler till lägenheter på Siljansvägen 55 och Åmänningevägen 20 utfördes en fuktmätning i lokalerna för att se om det fanns fuktinträngning som krävde behov av ny dränering. Inga förhöjda fuktvärden noterades och det bedömdes därför att omdränering inte var nödvändig. Under arbetets gång har det dock visat sig att de gamla markrören, som används för dagvatten (alltså regnvatten från stuprör och spygatter) är i ett väldigt dåligt skick och är både igentäppta samt spruckna under huset. Allt vatten som samlas in på taken rinner alltså ut i grunden av fastigheten. Motsvarande bekymmer med spruckna rör har även noterats på sträckan Siljansvägen 61-73 i samband med en undersökning av råttproblem, men dock inte lika allvarligt som de under 55-57.

För att inte riskera att få fuktproblem under de nya lägenheterna har det nu tagits beslut att leda om dagvattnet i nya ledningar utanför fastigheten. Temporärt dras vattnet i slangar och externa rör, men kommer så snart som möjligt att göras på samma sätt som vid dräneringen på baksidan av Siljansvägen 47-53, som utfördes i samband med renoveringen av lekplatsen 2018. Målet är att utföra detta dräneringsarbete under våren. 

Samma sak kommer att utföras utanför den andra lokalombyggnaden på Åmänningevägen 20, där rören visat sig vara i ungefär samma skick.

Beroende på vad ekonomin tillåter under 2020 kommer dränering att utföras även där, samt om möjligt även på framsidan av Siljansvägen 47-53 för att på så sätt bli klar med den fastighetskroppen.

Styrelsen återkommer med mer information om när och var de olika jobben kommer att utföras.