Som bostadsrättsinnehavare har du både rättigheter och skyldigheter vad beträffar att underhålla och renovera din bostad. För att göra mer omfattande ombyggnadsarbeten krävs styrelsens tillstånd.

I vissa fall krävs även bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret:

  • ingrepp i en bärande konstruktion
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, ventilation eller vatten
  • annan väsentlig förändring av lägenheten.

Exempel på åtgärder som kräver styrelsens tillstånd:

  • rivning av vägg (även icke bärande)
  • ingrepp i avlopp och vattenledningar eller elledningar (el-stammar), ventilation samt värmesystem (element), dvs. sådant som föreningen har underhållsansvar för.

För att få tillstånd av styrelsen krävs att en blankett om ombyggnad inhämtas från vår förvaltare Storholmen. Blanketten fylls i och skickas tillbaka till Storholmen, som gör en bedömning av förändringen. Ärendet skickas sedan vidare till styrelsen för beslut. Tänk därför på att ha framförhållning om ni vill bygga om!

OBS! Det är inte tillåtet att installera en tvättmaskin i köket beroende på att våra avloppstammar till kök har en mindre dimension än de som finns i badrum och toalett. Tvättludd i kombination med matfett kan därmed lätt orsaka stopp i stammarna.

Att genomföra en ombyggnation utan styrelsens tillstånd kan leda till ersättningsskyldighet eller skyldighet att återställa bostaden. Kontakta styrelsen för mer information vid osäkerhet. Vid behov kan  styrelsen, på medlemmens bekostnad, anlita föreningens oberoende tekniska förvaltare för bedömning av planerade åtgärder.

Att tänka på vid användande av Big Bags och andra typer av uppsamlingskärl för byggsopor:

  • Var uppmärksam på och noga med var dessa placeras, så att de inte står i vägen för t ex fotgängare, p-platser eller sophämtning.
  • Viktigt att de inte står för nära fasaderna till våra hus om något material skulle antändas eller annan påverkan som skulle kunna ske.
  • Se till att ombesörja snabb avhämtning av säckarna då de är fulla samt när arbetet är klart, så att de inte står längre än nödvändigt och tex gör skador på våra gräsmattor.