Varje år hålls en föreningsstämma. Vid detta tillfälle får alla medlemmar möjlighet att gemensamt gå igenom årets verksamhet. Styrelsen skall presentera årsredovisning och verksamhetsberättelse. Föreningsstämman skall godkänna styrelsens förvaltning - "ge styrelsen ansvarsfrihet". Varje medlem kan komma med förslag till verksamhet/åtgärder. Förslagen (motioner) skall vara styrelsen till handa senast 28 februari. Meddelande om när stämman äger rum kommer att skickas ut till medlemmarna. Det är vid stämman som föreningen väljer styrelse och revisorer för det kommande året. Vid vissa tillfällen kan också extra föreningsstämma förekomma. Detta kan ske om föreningens stadgar skall ändras eller om styrelsen vill ha ett snabbt avgörande i någon speciell fråga. Vid extra föreningsstämma fattas endast beslut i ärenden för vilket stämman utlysts.

Did this answer your question?