Som bostadsrättsinnehavare har du både rättigheter och skyldigheter vad beträffar att underhålla och renovera din bostad. För att göra mer omfattande ombyggnadsarbeten krävs styrelsens tillstånd.

I vissa fall krävs även bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret.

Exempel som kan kräva bygganmälan är ingrepp i bärande konstruktion eller till exempel flytt av våtutrymme eller kök.

Exempel på åtgärder som kräver styrelsens tillstånd är rivning av vägg (även icke bärande), vilket medför ändring av planlösning, samt ingrepp i till exempel avlopp och vattenledningar eller elledningar (el-stammar) samt värmesystem (element) där föreningen har underhållsansvar.

För att få tillstånd av styrelsen krävs att en blankett om ombyggnad inhämtas från vår förvaltare Storholmen. Blanketten fylls i och skickas tillbaka till Storholmen, som gör en bedömning om förändringen. Ärendet skickas sedan vidare till styrelsen för beslut på kommande styrelsemöte. Tänk därför på att ha lite framförhållning om ni vill bygga om.

Det är inte tillåtet att installera en tvättmaskin i köket beroende på att våra avloppstammar till kök har en mindre dimension än de som finns i badrum och toalett. Tvättludd i kombination med matfett kan därmed lätt orsaka stopp i stammarna.

Att genomföra en ombyggnation utan styrelsens tillstånd kan leda till ersättningsskyldighet eller skyldighet att återställa bostaden. Kontakta styrelsen för mer information vid osäkerhet.

Användande av BigBags och andra typer av uppsamlingskärl för byggsopor m m
Det är både praktiskt och behändigt att använda sig av s k BigBags vid större arbeten i lägenheten som resulterar i stora mängder material som ska slängas.
Var dock uppmärksam på och noga med var dessa placeras, så att de inte står i vägen för t ex fotgängare, p-platser eller sophämtning.

Det är också viktigt att de inte står för nära fasaderna till våra hus om något material skulle antändas, oavsiktligt eller medvetet av någon som är ute efter att förstöra.

Slutligen är det också viktigt att ni ombesörjer snabb avhämtning av säckarna efter att ert arbete är klart, så att de inte blir stående längre än nödvändigt. Utöver eventuella problem som nämnts här ovanför, kan säckarna även vara en varm och skyddande miljö för skadedjur, som t ex råttor. Och det behöver vi inte bjuda in till.