Föreningens revisorer är på medlemmarnas uppdrag till för att i efterhand granska hur styrelsen skött föreningen, och då företrädesvis ekonomin. Förutom en revisor samt suppleant för denna som väljs på årsstämman utser också HSB Riksförbund en revisor. Den av HSB utsedda revisorn är professionell – på senare år från BoRevision AB. Inga sådana krav ställs på den revisor föreningsstämman utser och den kallas därför ofta för lekmannarevisor.

Vid den årliga revisionen samverkar revisorerna och fördelar då arbetet mellan sig enligt en i förväg bestämd ordning, där granskningen av redovisningen i huvudsak sköts av HSB-revisorn. Lekmannarevisorn förutsätts å sin sida ha gott omdöme och god kunskap om föreningen och dess skötsel och får löpande dagordning och protokoll från styrelsemöten.

Lekmannarevisorn och dennes ersättare/suppleant väljs på ett år i taget. HSB har två kurser för revisorer där man får lära sig det man behöver i arbetet som lekmannarevisor. Revisorerna har tystnadsplikt och får inte föra vidare sådant som han eller hon har fått veta i samband med sitt uppdrag, om det kan skada föreningen.

I revisorernas uppgifter ingår att:

  • Gå igenom löpande räkenskaper, inkomster och utgifter (bokföringen).
  • Granska om styrelsen följer lagstiftning och stadgar.
  • Granska om styrelsen sköter föreningens ekonomi och egendom på ett sätt som är bra för föreningen och dess medlemmar, t ex genom att granska och följa upp beslut som finns i styrelsens mötesprotokoll.
  • Granska årsredovisningen för att se om den stämmer överens med verkligheten eller inte.
  • Varje år skriva, och gemensamt underteckna, en revisionsberättelse (en text som beskriver hur revisionen har gått till och vad man funnit vid revisionen). Eftersom HSB-revisorn och föreningens lekmannarevisor båda skriver under revisionsberättelsen står de därmed gemensamt för vad som står där, även om man delat upp arbetet mellan sig.
  • Vara med på årsstämman och svara på eventuella frågor från BRF Grängens medlemmar.
  • Om det behövs – skriva en PM till styrelsen om vad man uppmärksammat.

Michael Scheibe är Brf Grängens revisor.
Leo Gumpert är revisorssuppleant.