På den här sidan samlar vi vanliga frågor som gäller fönsterbytet i föreningen.
Observera dock att det kan finnas ytterligare information direkt från entreprenören som eventuellt inte läggs in här.

Tidplan för arbetet:
I bilden nedan syns en övergripande preliminär tidplan för olika husgrupper i föreningen. Detaljerade datum för byte i varje lägenhet kommer att aviseras separat omkring 10 dagar innan arbetet närmar sig byte i lägenheten. Arbetet per husgrupp innebär ett byte av samtliga fönster i lägenheter och trapphus. Däremot har en förändring i planeringen skett, så att alla källarfönster hanteras vid ett tillfälle, efter att samtliga lägenheter har fått nya fönster. I och med detta kommer fönster i källarplan (gångar, cykel- och barnvagnsrum samt lägenhets- och extra förråd) att få nya fönster i tidsperioden mellan december 2020 och januari 2021.

Bytet av glaspartier i loggior hanteras separat där tider och annan information kommer att aviseras specifikt till de lägenheter som är påverkade. 

Klicka för större bild.

Vanliga frågor:

Vad är det som ska göras?
Samtliga fönster och balkongdörrar (där det finns) i samtliga lägenheter ska bytas. Även fönster i trapphus och källargångar samt förråd ska bytas.

Vad är det som byts?
Hela fönstret, inklusive karm, bågar och annat kommer att ersättas med nytt material, men med så likt utseende som möjligt. Det blir därför fortfarande trä på insidan och aluminiumprofiler på utsidan. Även fönsterblecken kommer att bytas ut vid samma tillfälle.

Blir det inte skador i väggen?
Karmen sågas i ett antal delar och bryts ”in i fönstret” och skapar därför minimalt med skador på omkringliggande vägg. Eventuella skador som ändå uppstår åtgärdas av entreprenören, med avseende på spackling och återställning. Däremot kan inte målning av den lagade ytan ske, eftersom den är en så liten yta.

Åtgärdas skador i fasaden på utsidan?
Ja, skador i fasaden kommer att bli åtgärdade, inklusive målning. Exakt när målningen sker efter bytet är svårt att säga, eftersom det blir en uppsamling av flera platser som målas samtidigt. Jämfört med installationen i den första lägenheten är entreprenören nu medveten om den felaktiga byggnation som infördes vid tilläggsisoleringen. Plåten blir därför anpassad på ett annat sätt och ger därför inte lika mycket skador i fasaden.

Det ser illa ut på utsidan runt fönster i trapphusen!
Tyvärr är putsen runt fönster inte helt stabil, vilket gör att det kan lossna större eller mindre delar när fönstren i trapphusen byts. Detta kommer att åtgärdas i omgångar och alltså inte bortglömt.
Plåtar runt fönster i trapphusen måste monteras av plåtslagare, vilket gör att ett nytt fönster kan bli monterat och enbart inplastat en stund innan plåtarna är på plats.

Vad ska jag förbereda inför bytet?
För att kunna jobba smidigt vill entreprenören få en 1 meter bred gång från dörren fram till samtliga fönster. Tänk på att detta även gäller balkongen! Vid fönstret ska möbler och annat flyttas undan för att ge en fri yta på 1.5 meter från fönstret. Entreprenören kommer att göra en besiktning och fotografering av fönster och intilliggande väggar innan bytet inleds. De kommer även att täcka möbler och annat för att minska spridning av damm i lägenheten, samt även att lägga ut golvskydd hela vägen från dörren fram till fönstren.

Jag har en stor möbel precis bredvid fönstret!
Ta en bild på möbeln där det framgår hur den står till i förhållande till fönstret och rummet i övrigt. Maila den sedan till entreprenören (fahed@fmsbygg.se) med information om vilken lägenhet det gäller, så att han kan bedöma om det är möjligt att utföra bytet även om möbeln står kvar.

Jag har en platsbyggd trall på min balkong, påverkas den?
Om trallen på något sätt går så högt att den täcker plåten under fönstret måste (som minst) den innersta brädan tas bort i förväg så att plåten kan tas bort.

Kan jag vara hemma under bytet?
Eftersom det låter och kan damma en del, samt att det kommer att bli en del aktiviteter är det inte rekommenderat att vara hemma under bytet.

Hur lång tid tar bytet i lägenheten?
Beroende på hur smidigt jobbet går kan det ta mellan 1-3 dagar.

När sker bytet i min lägenhet?
Tidplanen ovan anger en grov preliminär tidplan per hus. Utifrån detta får ni på egen hand beräkna när byte i just er lägenhet kan bli aktuellt.

När sker bytet i mitt förråd?
Tidplanen ovan anger en grov preliminär tidplan per hus där byte av lägenhetsfönster och trapphus sker. När alla dessa är klara kommer byte av fönster i källargångar (inkl förråd) att utföras. Mer information kommer att aviseras till innehavare av förråd, men tänk på att redan nu börja förbereda för att flytta saker som eventuellt står framför ett fönster.

Vad händer om jag behöver resa bort ett antal veckor?
Om ni kommer att vara bortresta vid den tidpunkt där bytet kan ske i er lägenhet är ett råd att kontakta Fahed på FMS bygg för att komma överens om en plan för nyckelförvaring under längre tid.

Vad blir det fönster?
Fönstren kommer att vara av så kallad Dreh-kip funktion, där fönstret öppnas olika beroende på hur långt handtaget vrids. Ett läge för att öppna ”som vanligt” medan ett annat läge på handtaget medför att fönstret kan tippas inåt för att skapa en 10-15 cm lucka i överkant, för vädring utan att behöva flytta alla blommor.

För alla fönster gäller att när vredet är i läge ”Klockan 6” är fönstret stängt. Med vredet i ”Klockan 3” går det att öppna för vädring, medan vredet ska ställas i läge ”Klockan 12” för att öppna på vid gavel. Se bilden och filmsekvensen nedan för exempel.

För badrumsfönstret är dock läget för vädring och öppning tvärtom, där läget ”Klockan 3” är för öppning på vid gavel och ”Klockan 12” är för vädring.

Blir badrumsfönstret insynsskyddat?
Ja, alla badrumsfönster kommer att bli insynsskyddade, även de som i nuläget inte har insynsskydd.

Byts balkongdörren?
Ja, balkongdörren byts på samma gång.

Går det att få balkongdörren att gå utåt istället för inåt?
Nej, detta skulle innebära en påverkan på nuvarande bygglov, samt att det även skulle vara svårt att administrera med tanke på antalet lägenheter vi har. Dörren kommer därför även fortsättningsvis att öppnas på samma sätt.

Blir det persienner i det nya fönstren?
Ja, persienner ingår i fönstret vid montering.

Vad händer med min markis som sitter på fönstret?
Denna måste tas bort innan fönsterbytet inleds. Det är inte tillåtet att montera en ny markis som fästs i fönstret, eftersom detta påverkar fönstrets garanti.

Går det att få lås på balkongdörr och fönster?
Samtliga lägenheter på första våningen kommer att få lås på balkongdörr och fönster som sitter i direkt anslutning till balkongen. Övrig installation av lås på dörrar och fönster får ske i efterhand, där bostadsrättsinnehavaren kontaktar låssmed för installation.

Vad händer om jag missar min planerade dag för bytet?
Om det inte finns ett godtagbart skäl till att tiden missades blir det två dagar i offentlig skampåle utanför Coop, men det kommer även att påverka tidplanen. Om de inte kommer in i din lägenhet kan inget jobb utföras den dagen, vilket innebär att ett helt arbetslag på 5-6 personer måste jobba en annan dag, sannolikt efter att övriga lägenheter hanterats (i januari 2021). Det innebär även att de fönster som skulle ha monterats måste förvaras någonstans. Det kan alltså innebära en stor kostnad att missa sin tid. Oavsett när ett försenat byte kan genomföras kommer en avgift på 1000 kr direkt att debiteras medlemmen som orsakade förseningen. När samtliga extra kostnader (till följd av missade tider) har räknats samman kommer den summan att fördelas på de medlemmar som orsakade den extra kostnaden. Ett räkneexempel för en missad lägenhet är att 5 personer som jobbar 8 timmar á 500 kr/timme behövs ytterligare en dag för att byta fönstren i denna lägenhet. Detta innebär 5*8*500 = 20.000 kr. Utöver detta tillkommer lagringskostnad för fönster, samt övriga kostnader som en förlängd entreprenad medför.  Vad summan till slut blir per lägenhet som missat sin tid återstår att se, men det som räkneexemplet anger är ett bra riktvärde.

Vad innebär Öppet Hus och när hålls de?
Under entreprenadens gång kommer Öppet Hus att hållas vid ett par tillfällen, dit medlemmar som bor i nästkommande etapp av fönsterbyte är välkomna. Där finns representanter för FMS och styrelsen och svarar på frågor om fönsterbytet och hur det påverkar boende samt vad som förväntas under bytet i lägenheterna.