Om inget annat sägs gäller eventuella avgiftshöjningar alltid från 1 januari.
Höjningarna behandlas och beslutas i samband med styrelsens budgetarbete under oktober månad. Information ges därefter i samband med medlemsinfoblad så snart som möjligt inför kommande avisering som skickas ut i mitten av december.

En höjning av avgiften med 2% infördes den 1 januari 2019.

Did this answer your question?